პროგრამის სტრუქტურა

არქიტექტურის საბაკალავრო პროგრამით განსაზღვრული კვალიფიკაციის მისაღებად გათვალისწინებულია სტუდენტის მიერ 240 ECTS კრედიტის ათვისება.

 

კრედიტების საერთო რაოდენობა გადანაწილებულია შემდეგნაირად:

 

  • ზოგადი საუნივერსიტეტო სავალდებულო და არჩევითი საგნები - 35 ECTS კრედიტი

    (მათ შორის სავალდებულო ინგლისური ენა - მინიმალური მისაღწევი ენობრივი კომპეტენცია B2 დონე);

  • საბაზისო და დარგობრივი სავალდებულო საგნები - 190 ECTS კრედიტი;
  • დარგობრივი არჩევითი საგნები - 15 ECTS კრედიტი;
  • თავისუფალი კრედიტი - 10 ECTS კრედიტი.

 

 დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ პროგრამა