CSB-ის ინგლისურენოვანი საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების აკრედიტაცია

16 ივლისი 2021

13 ივლისს, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულმა ცენტრმა, კავკასიის ბიზნესის სკოლის ბიზნესის ადმინისტრირების ინგლისურენოვან საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამებს 4 წლიანი აკრედიტაცია მიანიჭა.