მიღების წესი

ჯანდაცვის მენეჯმენტის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის უფლება აქვს სრული ზოგადი განათლების მქონე პირს. ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამაზე მიღების წინაპირობაა ერთიანი ეროვნული გამოცდები. უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩარიცხვის ზოგადი წესიდან გამონაკლისი დაიშვება მხოლოდ კანონით დადგენილ შემთხვევაში.

 

ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე ჩასაბარებელი საგნები:

 

  • ქართული ენა და ლიტერატურა;

  • უცხოური ენა (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული რუსული);

  • ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან (მათემატიკა, ისტორია).