მიღების წესები

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის უფლება აქვს სრული ზოგადი განათლების მქონე პირს. ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამაზე მიღების წინაპირობაა ერთიანი ეროვნული გამოცდები. სავალდებულო საგნებად ბარდება ქართული ენა და ლიტერატურა, უცხო ენად ბარდება მხოლოდ ინგლისური ენა, ხოლო არჩევით საგნად შესაძლებელია ჩაბარებულ იქნას. უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩარიცხვის ზოგადი წესიდან გამონაკლისი დაიშვება მხოლოდ კანონით დადგენილ შემთხვევაში.

 

 

ფინანსური შეღავათები სტუდენტებისათვის: ბიზნესის სკოლაში  სწავლის პროცესში უნივერსიტეტის შიდა რეგულაციების საფუძველზე გამოვლინდებიან პირველი, მეორე და მესამე ეტაპის რეიტინგული სტუდენტები და რეიტინგში პირველ სამ ადგილას მყოფი სტუდენტი (ყოველ ეტაპზე) შესაბამისად ისარგებლებს 100%, 50% და 30 % ფინანსური შეღავათით.

 

ჩასაბარებელი საგნები:

 

ქართული ენა და ლიტერატურა;

უცხოური ენა (ინგლისური);

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან (მათემატიკა, ისტორია).