მიღების წესები

შეავსეთ ონლაინ აპლიკაცია MBA PART-TIME GEORGIA FALL 2023 და ატვირთეთ ქვემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტების დასკანერებული ასლები (დოკუმენტები უნდა წარმოადგინოთ ინგლისურ ენაზე, ან უნდა იყოს ნოტარიულად თარგმნილი და დამოწმებული): 

 

  • რეზიუმე CV
  • 3 მოკლე ესე
  • პასპორტის ასლი
  • საპასპორტო სურათი
  • ინგლისური ენის ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატის ასლი
  • დიპლომის ასლი დამოწმებული ნოტარიულად
  • ნიშნების ფურცლის ასლი დამოწმებული ნოტარიულად
  • 2 რეკომენდაცია