პროგრამის სტრუქტურა

პროგრამის სტრუქტურა:  პროგრამა შედგება სამი კომპონენტისგან: 60 ECTS კრედიტი ეთმობა სავალდებულო სასწავლო კურსების კომპონენტს; 30 ECTS კრედიტი სპეციალობის არჩევითი სასწავლო კურსების ბლოკია.

 

დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ: ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის კატალოგი

 

იხილეთ პროგრამა