პროგრამის სტრუქტურა

სამაგისტრო პროგრამები მოიცავს 120 ECTS კრედიტს, სასწავლო წელი აგებულია სემესტრული პრინციპით, შედგება სავალდებულო და არჩევითი საგნებისგან, სასწავლო პრაქტიკისა და სამაგისტრო ნაშრომისგან.ჯანდაცვის მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამის საგნები

 

სავალდებულო:

 • ჯანდაცვის მენეჯმენტი
 • სამედიცინო ორგანიზაციების მართვა
 • ჯანდაცვის ეკონომიკა
 • ოპერაციული მენეჯმენტი
 • ადამიანური რესურსების მართვა ჯანდაცვაში
 • ჯანდაცვის მარკეტინგი
 • კვლევის მეთოდები ჯანდაცვაში
 • ჯანდაცვის პოლიტიკა
 • მმართველობითი აღრიცხვა და კონტროლი
 • პროფესიული პრაქტიკა


არჩევითი საგნები:

 

 • ჯანდაცვის ორგანიზაციების სტრატეგიული მენეჯმენტი
 • ჯანდაცვის სამართალი და ბიოეთიკა
 • ჯანდაცვითი პროექტების დაგეგმვა და მართვა
 • ხარისხის მართვა და პაციენტის უსაფრთხოება
 • ლიდერობა
 • ელექტრონული ჯანდაცვა
 • ბიზნეს მოლაპარაკებები
 • ჯანდაცვის ორგანიზაციების ფინანსური მართვა, აღრიცხვა და ანგარიშგება
 • აკადემიური წერა
 • სტატისტიკური ანალიზი მენეჯერთათვის
 • სადაზღვევო საქმე
 • მართული ჯანდაცვა და ინტეგრირებული სისტემები