სკოლის ადმინისტრაცია

 
გიორგი მახარაშვილი
დეკანი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (490)
ელ.ფოსტ: gmakharashvili@cu.edu.ge

 

ნინო ჩალაბაშვილი
საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების
ადმინისტრაციული დირექტორი

ტელ.: +995 (32) 237 77 77 (484)

ელ.ფოსტა: nchalabashvili@cu.edu.ge 

 

მარიამი გიოშვილი

სამაგისტრო პროგრამების აკადემიური მენეჯერი

ტელ.:  +995 (32) 237 77 77 (156)

ელ.ფოსტა: mgioshvili@cu.edu.ge

 

ნანა მიხანაშვილი

საბაკალავრო პროგრამების აკადემიური მენეჯერი

ტელ.: +995 (32) 237 77 77 (120)

ელ.ფოსტა: Nmikhanashvili@cu.edu.ge