მიღების წესები

სამაგისტრო პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები

 

  • ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი
  • საერთო სამაგისტრო გამოცდების ჩაბარება
  • სოციალურ მეცნიერებებში გასაუბრების წარმატებით გავლა
  • ინგლისური ენის ცოდნა


წარმოსადგენი დოკუმენტაცია

 

  1. ონლაინ რეგისტრაცია
  2. 2 ფოტოსურათი, 3X4 (ელექტრონული ვერსია CD-ზე)
  3. პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი
  4. სამხედრო ბილეთი (ვაჟებისათვის)
  5. ნოტარიულად დამოწმებული დიპლომის ასლი + ნიშნების ფურცელი

 

ჩარიცხვის მსურველთა საბუთები მიიღება 3 სექტემბრიდან 13 სექტემბრის ჩათვლით ქართულ-ამერიკულ უნივერსიტეტში, სამართლის, სოციალური მეცნიერებების და დიპლომატიის სკოლის დეკანატში (პირველი სართული, მისამართი: მერაბ ალექსიძის 10) ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა. 11:00 - დან 18:00 საათის ჩათვლით.

გასაუბრება ჩატარდება 15 სექტემბერს 16:00 საათზე

 

გადახდის პირობები

სწავლის საფასურის გადახდა ხდება სემესტრულად, აღებული კრედიტების შესაბამისად.

 
სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლის წლიური ღირებულება შეადგენს:
 
CU სტანდარტული გადასახადი სახელმწიფო გრანტის მოპოვებისას
2 250 ლარი 0 ლარი

 

კავკასიის უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულები მიიღებენ სრული პროგრამის 10%-იან დაფინანსებას.