პროგრამის მიმოხილვა

საჯარო მმართველობის საბაკალავრო პროგრამის მიზანია მოამზადოს შესაბამისი ცოდნითა და ღირებულებებით აღჭურვილი სახელმწიფო მართვის სპეციალისტები, რომლებსაც საფუძვლიანად ესმით საჯარო მმართველობისა და პოლიტიკის თეორია და პრაქტიკა; შეუძლიათ იმუშაონ საჯარო ან კერძო სფეროში ორგანიზაციული მართვის და პოლიტიკის შემუშავების მიმართულებით; გააზრებული აქვთ სამართლისა და კანონმდებლობის, სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციების როლი სახელმწიფო მოწყობის და მართვის პროცესში; შესწევთ ეფექტური კომუნიკაციის უნარი და კრიტიკულად იაზრებენ საჯარო ორგანიზაციებისა და პოლიტიკის მნიშვნელობას დემოკრატიულ საზოგადოებაში. აქვთ ცოდნა და პრაქტიკული უნარი მონაწილეობა მიიღონ, დემოკრატიული პრინციპების შესაბამისად, განვითარებაზე ორიენტირებული საჯარო სექტორის, პოლიტიკური სისტემის, საჯარო  ინსტიტუტების აღმშენებლობაში.

 

კავკასიის უნივერსიტეტის მისიაა 1 კვლევებზე ორიენტირებული სწავლებისა და სწავლის დანერგვით ადგილობრივ და საერთაშორისო შრომის ბაზრებზე კონკურენტუნარიანი, მაღალკვალიფიციური, ზნეობრივად სრულყოფილი, დემოკრატიის იდეალების ერთგული სპეციალისტების მომზადება და საზოგადოების საგანმანათლებლო მოთხოვნების დაკმაყოფილება”.

 

კავკასიის უნივერსიტეტის მისიასთან სრულ თანხვედრაშია პროგრამის მიზნები, რომლებიც ასახავს თუ რა ცოდნის, უნარებისა და კომპეტენციების მქონე კურსდამთავრებულის მომზადებისკენ არის მიმართული პროგრამა და რა წვლილს შეიტანს  იგი დარგისა და საზოგადოების განვითარებაში. პროგრამის მიზნები სრულად შეესაბამება კავკასიის უნივერსიტეტის მისიასა და განვითარების სტრატეგიურ გეგმას.