2020 წელი

Excel-ის 100 ამოცანა დამწყებთათვის

 

პროექტის ხელმძღვანელი - გიორგი დათუკიშვილი

 

კავკასიის უნივერსიტეტის პროფესორი

 

წიგნი შედგება Excel-ის 90 მარტივი და 10 კომპლექსური ამოცანისგან, რომლებსაც თან ახლავთ ვიდეო გაკვეთილის და ვიდეო ამოხსნის შესაბამისი QR კოდი, რომლის დასკანირების შედეგადაც წიგნის მომხმარებელი ეუფლება კონკრეტული ამოცანის ამოხსნისთვის საჭირო უნარებს.

 


 

საბანკო სექტორისა და ეკონომიკის ზრდას შორის ურთიერთკავშირის დადგენა


ურთიერთკავშირის დადგენა საბანკო სექტორის ზრდასა და საქართველოს ეკონომიკურ ზრდას შორის (საერთაშორისო გამოცდილებისა და კვლევის საფუძველზე)

 

პროექტის ხელმძღვანელი დავით ასლანიშვილი, CSB, ასოცირებული პროფესორი 

 

საქართველოს ეკონომიკის მთავარი პრობლემაა მასშტაბური დისპროპორცია საბანკო სექტორის წარმატებულ საქმიანობასა და ეკონომიკის რეალური სექტორის ხშირად წარუმატებელ განვითარებას შორის. კვლევაში დიდი ყურადღება დაეთმობა მოსახლეობის მოთხოვნის შესწავლას კრედიტებზე. ასევე, კვლევით შემოწმდება კორელაცია კრედიტებსა და მშპ-ს შორის. კვლევის შედეგად დადგინდება დადებითი ან უარყოფითი კორელაციური ურთიერკავშირები ფინანსურ განვითარებასა და ეკონომიკურ ზრდას შორის.

 


 

ინფლაციური პროცესების რეგულირება საქართველოში


პროექტის პერსონალი ლაშა ქავთარაძე, ნოდარ კილაძე, CDS

 

კვლევა მიზნად ისახავს საქართველოში ინფლაციის გამომწვევი მიზეზების დადგენას და იმ ძირითადი ფაქტორების ანალიზს, რომლებიც ეკონომიკური თეორიის მიხედვით გავლენას ახდენენ ფასების დონის ცვლილებაზე, რის საფუძველზეც მოხდება შესაბამისი რეკომენდაციების შემუშავება. ინფლაცია, თავისი უარყოფითი შედეგების გამო, საზოგადოებაში უარყოფით ემოციებს იწვევს. როგორც მაღალი, ასევე ნულოვანი, ან ნულთან მიახლოებული ინფლაცია, დაკავშირებულია სხვადასხვა ტიპის ხარჯებთან საზოგადოებისათვის, რაც საბოლოო ჯამში წარმოშობს კეთილდღეობის დანაკარგებს.

 

რეალურ ეკონომიკაში ფასების დონის ცვლილება საკმაოდ დინამიური პროცესია და რთულია ინფლაციის გამომწვევი კონკრეტული მიზეზისა თუ ფაქტორის გამოყოფა. ფასების სტაბილურობა არის ფუნდამენტურ ფაქტორი, რომელიც აუცილებელია მაღალი და სტაბილური ეკონომიკური ზრდის მისაღწევად. შესაბამისად, ინფლაციური პროცესების რეგულირება საკმაოდ მნიშვნელოვანია. აღნიშნული საკითხის პრაქტიკული მნიშვნელობა მაღალია, რადგანაც, ინფლაციური პროცესების კვლევების დახმარებით შესაძლებელია სანდო პროგნოზების აგება საქართველოს ეკონომიკის თავისებურებებიდან გამომდინარე შერჩეული ფაქტორების დახმარებით, შემდგომ კი მათი ეფექტური გამოყენება მონეტარული პოლიტიკის განხორციელების პროცესში.