მიმოხილვა

ტრენინგის მიზანია, მსმენელს მისცეს პრაქტიკული ცოდნა და უნარები დემოკრატიული კამათისა და ორატორული ხელოვნების, ასევე არგუმენტის/კონტრარგუმენტის არქიტექტურის სტრუქტურის შესახებ.

 

საჯარო გამოსვლის, თვითპრეზენტაციისა და კამათის ეფექტური ხერხების შესწავლა მსმენელებს დაეხმარებათ შემოქმედებითობის, კრიტიკული აზროვნების, ლიდერობის  უნარ-ჩვევებისა და ოპონირების კულტურის განვითარებაში.

 

ტრენინგის წარმატებით გავლის შემთხვევაში მსმენელი მიიღებს კავკასიის უნივერსიტეტის ტრენინგ ცენტრის (CUTC) სერტიფიკატს.