თემატიკა

კურსის შესავალი:

 

  • კომუნიკაციის პროცესი და მისი თავისებურებები; ვერბალური და არაველბარული კომუნიკაცია; მსმენელი და მოსაუბრე კომუნიკაციის პროცესში; კომუნიკაცია და სტერეოტიპები;
  • კონსტრუქციული ოპონირების კულტურა; კრიტიკული დისკუსიის სტრუქტურა;
  • არგუმენტაცია. არგუმენტის შექმნის გზები და სტრატეგიები; არგუმენტისა და კონტრარგუმენტის სტრუქტურა; არგუმენტის სახეები;
  • ოპონირებისა და არგუმენტირების სტრატეგიები კამათის/დებატების პროცესში;
  • საჯარო გამოსვლისა და სადისკუსიო თემის დამუშავება; საჯარო გამოსვლის ტექსტის შინაარსობრივ ელემენტთა სტრუქტურა;
  • საჯარო გამოსვლა, აუდიტორიის ტიპები და მათი მართვა;
  • დარწმუნების ტაქტიკა; აუდიტორიის მოტივაციის ტექნიკები;
  • სხეულის ენა;