موضوعات

 

دراین سطح مباحث مطرح شده در سطوح قبل به صورت پیشرفته ارائه گردیده و زبان آموز به صورت تخصصی بر روی مهارت های یادگیری تمرکز خواهد نمود

فعالیت ها ی این دوره در راستای محاوره و گفتگو با اعتماد به نفس در زندگی روزمره، در مراکزعلمی و آموزشی ، دانشگاه، ادارات، محل کار، و به طور کلی در جامعه می باشد.

سیلابس دوره بر پایه زبان مورد استفاده مردم بومی و موضوعات روز است که ارتباط موثر و تعامل گرا را سبب میشود

سیلابس دوره همچنین آموزش مکاتبات اداری، نوشتن مقاله و به طور کلی مهارت نوشتار آکادمیک را شامل می شود

 

علاوه بر بحث های آزاد، فیلم های کوتاه، داستان و... زبان آموزان همچنین موضوعاتی برای تحقیق و ارائه در کلاس خواهند داشت که در جهت افزایش سطح اعتماد به نفس در تکلم به این زبان خواهد بود