موضوعات

دراین سطح مباحث مطرح شده در سطوح قبل به صورت پیشرفته ارائه گردیده و زبان آموز به صورت تخصصی بر روی مهارت های یادگیری تمرکز خواهد نمود.

فعالیت ها ی این دوره در راستای محاوره و گفتگو با اعتماد به نفس در زندگی روزمره، در مراکزعلمی و آموزشی ، دانشگاه، ادارات، محل کار، و به طور کلی در جامعه می باشد.

سیلابس دوره بر پایه زبان مورد استفاده مردم بومی و موضوعات روز است که ارتباط موثر و تعامل گرا را سبب میشود.

سیلابس دوره همچنین آموزش مکاتبات اداری، نوشتن مقاله و به طور کلی مهارت نوشتار آکادمیک را شامل می شود.

 

علاوه بر بحث های آزاد، فیلم های کوتاه، داستان و... زبان آموزان همچنین موضوعاتی برای تحقیق و ارائه در کلاس خواهند داشت که در جهت افزایش سطح اعتماد به نفس در تکلم به این زبان خواهد بود.

برنامه تور انگلیسی در نظر گرفته شده است تا زبان آموزان بتوانند آموخته ها ی خود را با تجربیات واقعی در جامعه ادغام نمایند.