მიმოხილვა

სამედიცინო დაწესებულების მენეჯერების, ეპიდემიოლოგებისა და ინფექციის კონტროლზე პასუხისმგებელი პირების გათვითცნობიერება ინფექციის პრევენციისა და კონტროლის მიზნით სისტემის ორგანიზაციულ ასპექტებთან და მის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ საკითხებში.