თემატიკა

  • სამედიცინო დაწესებულებაში ინფექციის კონტროლის სისტემის ფუნქციონირების მარეგულირებელი მექანიზმები
  • სამედიცინო დაწესებულების გარემო და დაგეგმარების ჰიგიენური ასპექტები
  • ინფექციის კონტროლის ორგანიზაციული სისტემა
  • ინფექციის კონტროლის პროგრამა-სამოქმედო გეგმა
  • სამედიცინო მომსახურებასთან ასოცირებული ინფექციები
  • სტერილიზაცია და დეზინფექცია
  • ნარჩენების მართვა
  • ხელების ჰიგიენა
  • ჯანდაცვის პერსონალის უსაფრთხოებისა და დაცვის პოლიტიკა
  • ანტიბიოტიკების გამოყენების პოლიტიკა