თემატიკა

  • სამედიცინო დაწესებულებების მართვის ტიპები, სისტემური და სიტუაციური მიდგომები
  • ორგანიზაციული ცვლილება და განვითარება
  • ადამიანური კაპიტალის მართვის მნიშვნელოვანი ასპექტები, თანამშრომელთა მოტივაცია
  • მარკეტინგი, ახალი პროდუქტის დანერგვა
  • სამედიცინო მომსახურების ხარისხი და პაციენტის კმაყოფილება
  • რისკის მენეჯმენტი, კრიზის მართვა