თემატიკა

ველი

 

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის შესახებ კანონის მიმოხილვა:

 

 • კომპანიების კატეგორიები
 • კანონის მოთხოვნები კატეგორიების მიხედვით
 • კომპანიების მიერ გასატარებელი ღონისძიებები

 

IFRS-სა და IFRS for SME-ს მიმოხილვა:

 

 • IFRS-ის სტრუქტურა
 • IFRS-ის დანიშნულება
 • IFRS-ის მომხმარებლები

 

სააღრიცხვო პოლიტიკა და სააღრიცხო შეფასებები:

 

 • სააღრიცხვო პოლიტიკის აღწერა
 • სააღრიცხვო პოლიტიკის მნიშვნელობა
 • სააღრიცხვო შეფასებები და ცვლილებები სააღრიცხვო შეფასებებში

 

2 - ონო-ატერიალური მარაგები

 

 • მარაგების აღიარება
 • მარაგების შეფასების მეთოდები
 • ნეტო სარეალიზაციო ღირებულება
 • ფასდაკლებების და სხვადასხვა ფასდათმობების (კრედიტ ნოტა) აღრიცხვა

 

 

21 - უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილებით გამოწვეული შედეგები

 

 • საკურსო სხვაობების აღრიცხვა
 • მომწოდებლებზე გადახდილი ავანსების აღრიცხვა
 • უცხოურ ვალუტაში მომზადებული ფინანსური ანგარიშგებების გადაანგარიშება

        

ეორე დღ

 

16 - ირითადი საშუალებები

 

 • ძირითადი საშუალებების აღიარება
 • ძირითადი საშუალებების შეფასების მეთოდები
 • მომსახურების ვადების განსაზღვრის ტექნიკა
 • გადაფასების მეთოდის ნიუანსები
 • კაპიტალური და მიმდინარე დანახარჯები

 

40 - ინვესტიციო ქონება

 

 • საინვესტიციო ქონების კლასიფიკაცია
 • საინვესტიციო ქონების საწყისი აღიარება
 • საინვესტიციო ქონების შემდგომი შეფასება

 

5 - ყიდად გამიზნული გრძელვადიანი აქტივები

 

 • გასაყიდად გამიზნული გრძელვადიანი აქტივების კლასიფიკაცია
 • გასაყიდად გამიზნული გრძელვადიანი აქტივების შეფასება