موضوعات

 

.در این سطح زبان آموز با الفبای گرجی، دستور و گرامر زبان، صرف افعال در سه زمان گذشته، حال و آینده، و حالت های اسمی آشنا می شود

.در پایان دوره زبان آموز مهارت چهار گانه را فراگرفته و توان مکالمه به موضوعات روزانه و امور جاری را خواهد داشت