თემატიკა

 • სამუშაო ფაილის ძირითადი ოპერაციები - Essential Worksheet Operations
 • მონაცემების შეყვანა და რედაქტირება - Entering and Editing Worksheet Data
 • უჯრები და დიაპაზონები - Working with Cells and Ranges
 • „ცხრილები" - Introducing Tables
 • სამუსაო დოკუმენტის ფორმატირება - Worksheet Formatting
 • შაბლონების შექმნა - Using and Creating Templates
 • სამუშაო დოკუმენტის ბეჭდვა - Printing Your Work
 • ფორმულები და ფუნქციები - Working with Formulas and Functions
  • ლოგიკური ფუნქციები
  • Lookup & Reference ფუნქციები
  • სტატისტიკური თვლის ფუნქციები
  • თარიღებისა და დროის ფუნქციები
  • მათემატიკური ფუნქციები
  • ტექსტური ფუნქციები
  • ფინანსური ფუნქციები
  • მასივის ფუნქციები
  • დამატებითი ფუნქციები
 • დიაგრამების შექმნა - Getting Started Making Charts
 • მონაცემების ვიზუალიზაცია პირობითი ფორმატირებით - Visualizing Data Using Conditional Formatting
 • მონაცემთა შეზღუდვა - Using Data Validation
 • სამუშაო ფაილის დაცვა - Protecting Your Work
 • დინამიური ცხრილები - Introducing Pivot Tables