მიმოხილვა

ტრენინგი საშუალებას მისცემს მონაწილეებს შეისაწავლონ ფინანსური აღრიცხვის პრინციპები, ფინანსური ანგარიშგებების მომზადება და შეძლონ ფინანსური ანალიზის დამოუკიდებლად გაკეთება.

 

კურსი შედგება როგორც თეორიული, ისე პრაქტიკული ნაწილებისგან.

 

კურსის გავლის შემდეგ მსმენელი მიიღებს იმ აუცილებელ ცოდნას, რომელიც ხელს შეუწყობს ფინანსებში კარიერულ და პროფესიულ განვითარებას.

 

ტრენინგის წარმატებით გავლის შემთხვევაში მსმენელი მიიღებს კავკასიის უნივერსიტეტის ტრენინგ ცენტრის (CUTC) სერტიფიკატს.

 

ტრენინგები ჩატარდება ონლაინ, ზუმ პლათფორმის მეშვეობით