თემატიკა

  • ჰოსპიტალური მენეჯმენტის მნიშვნელობა. საავადმყოფოს სერვისების. ჯანდაცვის ეკონომიკა;
  • საექთნო მენეჯმენტი;
  • უსაფრთხოების მენეჯმენტი სამედიცინო დაწესებულებაში;
  • სამედიცინო დაწესებულებების დაგეგმარება და სტანდარტები;
  • სადაზღვევო სისტემის ფუნქციონირების პრინციპები, საქართველოს სადაზღვევო სისტემის თავისებურებანი;
  • სამედიცინო პერსონალის ანაზღაურების სისტემები.