თემატიკა

  • HR მენეჯმენტი (კლასიკური და თანამედროვე მიდგომები);
  • HR ბიზნეს პარტნიორი;
  • ორგანოზაციული კულტურა, კომუნიკაცია;
  • ადამიანური რესურსების დაგეგმვა, მოზიდვა, შერჩევა, ადაპტაცია და შენარჩუნება;
  • ორგანიზაციული ცვლილების ტიპები;
  • ადამიანური რესურსების მართვა ორგანიზაციული ცვლილებების დროს;
  • სტრესის მართვა;
  • კომპენსაციის მოდელები, სწავლება და განვითარება;
  • სამოტივაციო სისტემები, შეფასება და დაჯიდოვება;