თემატიკა

სასწავლო კურსი მსმენელებს შესაძლებლობას მისცემს:

 

  • დეტალურად გაიარონ მსს ფასს (IFRS for SME) სტანდარტის ყველა მნიშვნელოვანი მოთხოვნა და შეძლონ მათი პრაქტიკული გამოყენება;
  • განასხვავონ საგადასახადო მიზნებისთვის წარმოებული ბუღალტრული აღრიცხვასა და სტანდარტის მოთხოვნები;
  • მსს ფასს სტანდარტის მიხედვით ექსელში მოამზადონ ფინანსური ანგარიშგებები და ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები;