თემატიკა

მარკეტინგის არსი და თავისებურებები სამედიცინო სექტორში

მარკეტინგის სტრატეგიული დაგეგმვა

მომხმარებლის  ქცევა

ბაზრის სეგმენტაცია, სამედიცინო მომსახურება და ახალი პროდუქტის დანერგვა

რეკლამა და PR

სოციალური პასუხისმგებლობა