მიმოხილვა

ტრენინგის მიზანია ორგანიზაციაში შრომის უსაფრთოების უზრუნველყოფისათვის მენეჯმენტის სისტემური მიდგომებისა და ეფექტური მექანიზმების გაცნობა, სამუშაო სივრცეში რისკების შეფასების მეთოდოლოგიის შესწავლა.

 

ვისთვის არის ეს ტრენინგი?

 

- კომპანიების მმართველობის წარმომადგენლები / მენეჯერები

- ობიექტების/ფილიალების/ჯგუფების ხელმძღვანელები

- შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტები

- უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი სხვა პირები

 

ტრენინგის დასრულების შემდეგ მსმენელები მიიღებენ შესაბამის სერტიფიკატს.