თემატიკა

  1. შრომის უსაფთხოების სისტემის მართვის მექანიზმები
  2. ორგანიზაციის მენეჯმენტის პასუხისმგებლობის საკითხები
  3. საფრთხეების იდენტიფიცირება
  4. რისკების ანალიზი
  5. რისკების შეფასების დოკუმენტის შემუშავება