თემატიკა

ორგანიზაციული კულტურა სამედიცინო დაწესებულებებში

ინდივიდუალური ქცევის თავისებურებები

პიროვნული თავისებურებები

აღქმა და გადაწყვეტილებები

ჯგუფური ქცევა თუ  გუნდური ქცევა, განსხვავების ფილოსოფია

ლიდერობა და ძალაუფლება