თემატიკა

 

სამედიცინო მომსახურების ხარისხი და მისი კომპონენტები

კომუნიკაციის მნიშვნელოვანი ასპექტები

პაციენტთან კომუნიკაციის უნარები

პერსონალური მონაცემები, კონფიდენციალური საკითხები და კომუნიკაცია

კონფლიქტის მართვა

მაღალი კლასის სამედიცინო მომსახურება და ინტერპერსონალური კომუნიკაციის როლი