موضوعات

در سطح مقدماتی (1) زبان آموز با الفبای روسی و آوا شناسی حروف ، همچنین  دستور و گرامر زبان از جمله آشنایی کلی با پایه های دستوری و ساختارهای اشاره ای - اسم ، جنس آن و جمع بندی اسامی- ضمایر – جمله های ساده و ساختارهای نفی – صفت –جملات پرسشی – فعل وصرف افعال –اعداد شمارشی آشنا میشود. در عین حال متن های متناسب با هر درس و همچنین دیالوگ های آموزشی جهت تمرین و یادگیری مکالمه در طی دروس آورده شده است که باعث یادگیری وپیشرفت درمکالمات روزمره ضروری میگردد

در پایان دوره زبان آموز مهارت های چهارگانه را فرا گرفته و امکان مکالمه در موضوعات روزانه و امور جاری را خواهد داشت