თემატიკა

 1. შესავალი შრომის უსაფრთხოების მართვის საკითხებში
 2. საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს შრომის კოდექსი”
 3. „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონი
 4. ეროვნული საკანონმდებლო რეგულაციები შრომის სამართლის მიმართულებით
 5. საერთაშორისო სტანდარტები შრომის უსაფრთხოების სფეროში
 6. საფრთხეების იდენტიფიცირება, რისკების შეფასება და მართვა
 7. საწარმოო უბედური შემთხვევისა და ინციდენტის მოკვლევა – აღრიცხვა, რეგისტრაცია, ანგარიშგება
 8. პროფესიული დაავადებები – პროფესიული და პროფესიით განპირობებული დაავადებების კლასიფიკაცია, აღრიცხვა და კონტროლი
 9. ელექტრო და სახანძრო უსაფრთხოება
 10. ქიმიური ნივთიერებების კლასიფიკაცია და უსაფრთხოების წესები
 11. საწარმოო სათავსების მიკროკლიმატისადმი წაყენებული ჰიგიენური მოთხოვნები
 12. ინდივიდუალური და კოლექტიური დაცვის საშუალებები
 13. შრომის ჰიგიენა: ქიმიური, ფიზიკური, ბიოლოგიური და ფსიქოსოციალური ფაქტორები; მზომი ხელსაწყოები და მათი გამოყენების პრაქტიკული უნარ-ჩვევები
 14. უსაფრთხოების ნიშნები და მონიშვნები სამუშაო სივრცეში
 15. გადაუდებელი ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება; საევაკუაციო გეგმა
 16. გარემოსდაცვითი საკითხები შრომის უსაფრთხოების სფეროში
 17. ტვირთის გადატანა
 18. სიმაღლეზე მუშაობა
 19. აალებად და ფეთქებად ნივთიერებებთან მუშაობის სტანდარტები და წესები
 20. შრომის უსაფრთხოება მანქანა - დანადგარებთან, მოწყობილობებთან და სხვა სამუშაო ხელსაწყოებთან მუშაობისას
 21. ტრენინგებისა და ინსტრუქტაჟების ჩატარების მეთოდები და მიმართულებები
 22. სპეციალური და განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე დასაქმებულთათვის უსაფრთხო და ჯანსაღი სამუშაო გარემოს შექმნა
 23. პირველადი სამედიცინო დახმარება
 24. შრომის უსაფრთხოება სამშენებლო სექტორში
 25. შრომის უსაფრთხოება სამთომოპოვებით მრეწველობასა ან/და მძიმე დამამუშავებელ მრეწველობაში
 26. შრომის უსაფრთხოება მსუბუქ მრეწველობაში
 27. შრომის უსაფრთხოება მომსახურების/სერვისის სექტორში და საოფისე საქმიანობისას
 28. შრომის უსაფრთხოება სამედიცინო სფეროში

 

დაბალი და საშუალო რისკის ობიექტებზე აკრედიტებულ პროგრამაზე მსმენელები არ გაივლიან მოცემულ 3 მოდულს:

 • შრომის უსაფრთხოება სამშენებლო სექტორში
 • შრომის უსაფრთხოება სამთომოპოვებით მრეწველობასა ან/და მძიმე დამამუშავებელ მრეწველობაში
 • შრომის უსაფრთხოება მსუბუქ მრეწველობაში