მიმოხილვა

სამუშაო შეხვედრა/ტრენინგი ადამიანური რესურსების მართვის პროფესიონალებისთვის და მენეჯერული რგოლის წარმომადგენლებისთვის

 

სამუშაო შეხვედრის/ტრენინგის მიზანი: ადამიანური რესურსების მართვისთვის საჭირო უნარ-ჩვევების გაანალიზება და ჩამოყალიბება. ასევე, ადამიანური რესურსების მართვის სფეროსთვის საჭირო ცოდნის შეჯამება და ახალი მიმართულებების, მნიშვნელოვანი ტექნიკების აქცენტირება და გაცნობა. ქეისებზე მუშაობით HR ტექნიკების და მეთოდიკების გათავისება.

 

ტრენინგის წარმატებით გავლის შემთხვევაში მსმენელი მიიღებს კავკასიის უნივერსიტეტის ტრენინგ ცენტრის (CUTC) სერტიფიკატს.