თემატიკა

  • ფინანსური მოდელების მიმოხილვა, ნიმუშები. ექსელის ფუნქციების გამოყენების და მოდელირების პრინციპები;
  • ფინანსური მოდელების შექმნა, ცხრილები, დიაგრამები, გრაფიკები;
  • ექსელის ფინანსური, მათემატიკური, ლოგიკური, სტატისტიკური, დროის, ძებნის, ტექსტური და ფინანსური მოდელირებისთვის საჭირო სხვა ფუნქციების სინტაქსი, გამოყენების პრინციპები და შესაძლებლობები;
  • ოპტიმიზაციის, სენსიტიურობის ანალიზის ინსტრუმენტები, solver, goal seek, data table, scenario manager და მათი გამოყენება ფინანსურ მოდელებში;
  • მონაცემთა ინტერპოლირების და ექსტრაპოლირების საშუალებები, პროგნოზირება (moving average, exponential smoothing, regressions);
  • კომპლექსური ცხრილების დამუშავება, მონაცემთა ანალიზი, pivot-tables, descriptive statistics, histograms; data models.