ტრენინგის მიზანი

  • კრიტიკული და სისტემური აზროვნების განვითარება, როგორც ინფორმაციის მიღების და დამუშავების ინსტრუმენტის;
  • საგანმანათლებლო პროგრამების შედგენის სტრუქტურის ცოდნა, რომელიც ხელს შეუწყობს მსმენელების ინტერსის გაზრდას და სასწავლო პროცესში ჩართულობას; უკუკავშირის მიღების ტექნიკების სწავლება;
  • კრიტიკული აზროვნების განვითარების ინსტრუმენტების  გამოყენება;
  • სისტემური აზროვნების განვითარების მეთოდების გამოყენება;
  • სააზროვნო სისტემის გასაფართოებელი ტექნიკების დასწავლა და საგანმანათლებლო პროგრამებში იმპლემენტაცია;
  • ინტერაქტიული საგანმანათლებლო აქტივობების ტექნიკების და შექმნის სისტემების დასწავლა;
  • მოტივაციის და ინტერესის სტრუქტურის, მუშაობის პრინციპის გააზრება;