თემატიკა

თემატიკა:

  • ფულის ღირებულება დროში, საპროცენტო განაკვეთი, სესხები;
  • კომპანიის და ზოგადად აქტივების შეფასების გზები;
  • ფინანსური უწყისების სტრუქტურა და მათი ანალიზი;
  • კაპიტალის ღირებულების დამოკიდებულება დაფინანსების სახეებზე;
  • ფინანსური კოეფიციენტების ანალიზი;
  • რისკები და სარგებელი;
  • მოკლევადიანი აქტივების მართვა;

 

კაპიტალური პროექტების შეფასება სხვადასხვა ფინანსურ იარაღების გამოყენებით;

 

ტრენერი - ვატო ბერიშვილი