ტრენინგის მიზანი

  • სისტემური აზროვნების განვითარება, როგორც ბიზნეს მოდელირებისა და რთული პრობლემური სიტუაციების ანალიზის ინსტრუმენტის;
  • მმართველისათვის/მენეჯერისათვის ძირითადი კომპეტენციის
  • ფორმირება და განვითარება - საქმიანი და მმართველობითი ამოცანების გადაწყვეტის შესაძლებლობა/უნარი;
  • კომუნიკაციის უნარების გაუმჯობესება და გუნდური გადაწყვეტილებების მიღება.
  • სისტემური აზროვნების ინსტრუმენტების გამოყენებით ნებისმიერი მიზნისა და ამოცანის ანალიზის შესაძლებლობა
  • გუნდური მუშაობის ეფექტურობის გაზრდა