მიღების წესები

შეავსეთ ონლაინ აპლიკაცია და ატვირთეთ ქვემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტების დასკანერებული ასლები (დოკუმენტები უნდა წარმოადგინოთ ინგლისურ ენაზე, ან უნდა იყოს ნოტარიულად თარგმნილი და დამოწმებული): 

   •   რეზიუმე CV
   •   3 მოკლე ესსე
   •   პასპორტის ასლი
   •   საპასპორტო სურათი
   •   ინგლისური ენის ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატის ასლი
   •   დიპლომის ასლი დამოწმებული ნოტარიულად
   •   ნიშნების ფურცლის ასლი დამოწმებული ნოტარიულად