სამაგისტრო ნაშრომების დაცვა

20 სექტემბერი 2009
ფონდში, საჯარო სამართლის სამაგისტრო პროგრამის მაგისტრანტის, ტარიელ ჭინჭარაულის (მამა დავითის) სადიპლომო თემის "ადმინისტრაციული სახდელები და მათი გამოყენება პრაქტიკაში" (ხელმძღვანელი პროფესორი მაკა სალხინაშვილი) დაცვა გაიმართა. 22 სექტემბერს კი, შედგა საერთაშორისო სამართლის სამაგისტრო პროგრამის მაგისტრანტის, დავით ნოზაძის სადიპლომო თემის "საერთაშორისო სარკინიგზო და საჰაერო გადაზიდვები საერთაშორისო სავაჭრო სამართალში" (ხელმძღვანელი პროფესორი ზვიად გაბისონია) დაცვა.