ზოგადი საგნები

ოთარ ჭედია

 

განათლება:

 

 • ასტროფიზიკის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის, აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ფილიალი. 

 

სამუშაო ადგილი:

 

 • პროფესორი, კავკასიის უნივერსიტეტი.

 

კურსის დასახელება:

 

 • მიკროეკონომიკა;
 • მაკროეკონომიკა.

ლელა აბდუშელიშვილი

 

განათლება:

 

 • განათლების მეცნიერებათა დოქტორი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისი სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 

 

სამუშაო ადგილი:

 

 • კავკასიის უნივერსიტეტი - ასოცირებული პროფესორი

 

კურსის დასახელება:

 

 • ბიზნეს კომუნიკაცია
 • ლიდერობა და მართვა

დავით თუთბერიძე

 

განათლება:

 

 • ეკონომიკურ მეცნიერებათა მაგისტრი, ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტი;
 • კომპიუტერულ მეცნიერებათა მაგისტრი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
 • კომპიუტერულ მეცნიერებათა ბაკალავრი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

 

სამუშაო ადგილი:

 

 • საქართველოს ეროვნული ბანკი - მთავარი სპეციალისტი, მაკროეკონომიკური კვლევების განყოფილება.

 

კურსის დასახელება:

 

 • მიკროეკონომიკა;
 • მაკროეკონომიკა;
 • სტატისტიკა.

ანა მესხი

 

განათლება:

 

 • ფილოლოგიის დოქტორი, ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, გერმანიკული ენებისა და ენათმეცნიერების მიმართულება.

 

სამუშაო ადგილი:

 

 • კავკასიის უნივერსიტეტი -პროფესორი.

 

კურსის დასახელება:

 

 • ინგლისური ენის სწავლება და მეთოდიკა. 

დავით კაპანაძე

 

განათლება:

 

 • ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი, ანდრია რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტი.

 

სამუშაო ადგილი:

 

 • შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი - მათემატიკის სპეციალისტი;
 • ანდრია რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტი - მეცნიერ-თანამშრომელი;
 • მოწვეული პროფესორი, კავკასიის უნივერსიტეტი.

 

კურსის დასახელება:

 

 • ბიზნეს სტატისტიკა, დიფერენციალური განტოლებები, მათემატიკური ფიზიკა, რიცხვითი მეთოდები.

გორგი ასათიანი

 

განათლება:

 

 • PhD კანდიდატი, კავკასიის უნივერსიტეტი, სამართლის სკოლა (CSL).

 

სამუშაო ადგილი:

 

 • კავკასიის უნივერსიტეტი, სამართლის სკოლა - ასისტენტი;
 • შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი - მოწვეული ლექტორი;
 • თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი - მოწვეული ლექტორი.

 

კურსის დასახელება:

 

 • ბიზნესის რეგულიების სამართლებრივი საფუძვლები.

მარი იოსელიანი

 

ანათლება:

 

 • დოქტორანტი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი;
 • სამართლის მაგისტრი, ერასმუსის სახელობის როტერდამის უნივერსიტეტი.

 

სამუშაო ადგილი:

 

 • საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია - საერთაშორისო ურთიერთობათა დეპარტამენტის დირექტორი.

 

კურსის დასახელება:

 

 • ბიზნესის რეგულირების სამართლებრივი საფუძვლები.

დავით გამყრელიძე

 

განათლება:

 

 • PhD კანდიდატი სოციალური მეცნიერებების მიმართულებით, საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი;
 • მაგისტრი სოციალური მეცნიერებებისა და ეკონომიკური პოლიტიკის მიმართულებით,ფურმანის უნივერსიტეტი;
 • მეცნიერებათა ბაკალავრის (Bachelor of Science) ხარისხი ბიზნეს ადმინისტრირების მიმართულებით, ჩარლსტონის უნივერსიტეტი;
 • მაგისტრი საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულებით, საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი.

 

სამუშაო ადგილი:

 

 • საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო, მრჩეველი საერთაშორისო ეკონომიკურ ურთიერთობათა მიმართულებით მრავალმხრივი და რეგიონალური ეკონომიკური ურთიერთობების კუთხით.

 

კურსის დასახელება:

 

 • საერთაშორისო ბიზნესი.