მიღების წესები


მიღების წესი


კავკასიის ბიზნესის სკოლის სამაგისტრო პროგრამაზე მიღების წინაპირობას წარმოადგენს:
 
  1. საერთო სამაგისტრო გამოცდის გამოცდის ჩაბარება (B ტიპის ტესტი)
  2. გთხოვთ შეავსოთ ონლაინ რეგისტრაციის ფორმა
  3. კავკასიის ბიზნესის სკოლის სამაგისტრო პროგრამისთვის განკუთვნილი ტესტი ინგლისურში;
  4. მიმღები კომისია განიხილავს ყველა აპლიკაციას და შერჩეულ კანდიდატებს დაენიშნებათ პერსონალური
    გასაუბრება/ინტერვიუ. 


წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:• 2 სარეკომენდაციო წერილი; 
• დიპლომისა და ნიშნების ფურცლის ნოტარიულად დამოწმებული ასლები;
• CV/რეზიუმე;
• 1 ცალი პასპორტის ფოტოსურათი;
• პირადობის მოწმობის ასლი;
• სამხედრო მიწერის მოწმობის ასლი (მამაკაცებისთვის);
• სამოტივაციო წერილი.


გადახდის პირობები


სწავლის საფასურის გადახდა ხდება სემესტრულად, აღებული კრედიტების შესაბამისად.