მიღების წესები


მიღების წესი

კავკასიის ბიზნესის სკოლის სამაგისტრო პროგრამაზე მიღების წინაპირობას წარმოადგენს:

 

 • გთხოვთ შეავსოთ ონლაინ რეგისტრაციის ფორმა;
 • კავკასიის ბიზნესის სკოლის სამაგისტრო პროგრამისთვის განკუთვნილი ტესტი ინგლისურში;
 • მიმღები კომისია განიხილავს ყველა აპლიკაციას და შერჩეულ კანდიდატებს დაენიშნებათ პერსონალური გასაუბრება/ინტერვიუ.


წარმოსადგენი დოკუმენტაცია

 

 • დიპლომისა და ნიშნების ფურცლის ნოტარიულად დამოწმებული ასლები;
 • პირადობის მოწმობის ასლი;
 • საერთო სამაგისტრო გამოცდის ბარათის ასლი;
 • CV/რეზიუმე;
 • 1 ცალი პასპორტის ფოტოსურათი;
 • სამხედრო მიწერის მოწმობის ასლი (მამაკაცებისთვის);
 • 2 სარეკომენდაციო წერილი;
 • სამოტივაციო წერილი.


გადახდის პირობები


სწავლის საფასურის გადახდა ხდება სემესტრულად, აღებული კრედიტების შესაბამისად.