პროგრამის სტრუქტურა

პროგრამა შედგება სამი ეტაპისაგან. I ეტაპზე სტუდენტი გადის სავალდებულო საგნებს. II ეტაპზე სტუდენტი ირჩევს სამი შემოთავაზებული საგნიდან მისთვის სასურველ ერთ საგანს. III ეტაპზე სტუდენტი ასრულებს სამაგისტრო ნაშრომს.

 
სასწავლო კომპონენტის სავალდებულო საგნები 

 სტატისტიკური ანალიზი მენეჯერთათვის
 ორგანიზაციული ქცევა
 მარკეტინგის მენეჯმენტი
 ფინანსური ხარჯების აღრიცხვა
 მენეჯერული ხარჯების აღრიცხვა
 კვლევის მეთოდოლოგია I
 პროექტების მართვა
 მეწარმეობა და საწარმო
 აკადემიური წერა
 სისტემებისა და ოპერაციების მართვა
 მოლაპარაკების წარმოების მეთოდები
 ადამიანური რესურსების მართვა
 სტრატეგიული მართვა
 კონკურენტუნარიანობის მიკროეკონომიკა
 კვლევის მეთოდოლოგია II
 საგადასახო საქმე
 სემინარი სამაგისტრო ნაშრომის მომზადებაში

 სასწავლო კომპონენტის არჩევითი საგნები

(სტუდენტი მეოთხე სემესტრში ირჩევს ქვემოთ ჩამოთვლილი სამი საგნიდან ერთ-ერთს)

 ლოგისტიკა
 კორპორაციული მართვა
 გუნდის მართვა და გაძღოლა
 კვლევითი კომპონენტი

 სამაგისტრო ნაშრომი

 

დეტალური ინფორმაციისთვის გთხოვთ იხილოთ პროგრამა