კავკასიის უნივერსიტეტის IX წლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მეცნიერება - მდგრადი განვითარებისთვის - 2024“

3 ოქტომბერი 2024

კონფერენციის შესახებ

 

2024 წელს დაგეგმილი კონფერენცია ხორციელდება გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის მხარდაჭერით და თემატურად უკავშირდება მდგრადი განვითარების მიზნებს, ასევე თანამედროვე მსოფლიოს წინაშე მდგარ გამოწვევებს, რომელიც საკითხების მრავალფეროვნებიდან და აქტუალურობიდან გამომდინარე გლობალური დღის წესრიგია.

 

კონფერენცია ყოველწლიურ ხასიათს ატარებს და მასში მონაწილეობას იღებს აკადემიური პერსონალი, როგორც საქართველოს სხვადასხვა უმაღლესი სასწავლო დაწესებულებიდან, ასევე უცხოური სასწავლო, სამეცნიერო და კვლევითი ცენტრებიდან.

 

კონფერენციის თემატიკა განპირობებულია ადამიანური, ეკონომიკური და გარემოს მდგრადობასთან დაკავშირებული იმ კრიტიკული გამოწვევების აქტუალურობით, რომლებიც  შეეხება ახლანდელ და მომავალ თაობებს და გლობალური ხასიათი აქვს.

 

კონფერენციას შერჩეული აქვს დარგთაშორისი მულტიდისციპლინარული მიდგომა სხვადასხვა პერსპექტივის გათვალისწინებით მდგრადი განვითარების ფუნდამენტური და მასთან დაკავშირებული საკითხების განსახილველად.

 

ღონისძიება განკუთვნილია მათთვის, ვისაც აქვს აკადემიური ხარისხი, ასევე დოქტორანტებისათვის, შესაბამის დარგში დასაქმებული პროფესიონალებისათვის, რომლებიც აგრძელებენ არსებულ სამეცნიერო ტრადიციას, შემოაქვთ სიახლეები აკადემიურ სფეროში, იზიარებენ ინტერესსა და  შეშფოთებას მდგრადი განვითარების გამოწვევების მიმართ და ემხრობიან საკითხის ჰოლისტურ ჭრილში განხილვას, რომელიც გულისხმობს ერთიანი მიდგომის შემუშავებას გარემოსდაცვითი, კულტურული, ეკონომიკური და სოციალური ინტერესების გათვალისწინებით. 

 

საერთაშორისო კონფერენცია მკვლევრებს საშუალებას აძლევს, წარმოადგინონ თავიანთი კვლევის შედეგები და ამავე დროს, მოახდინონ მათი სამეცნიერო მიღწევების ინტერნაციონალიზაცია.

 

კონფერენციის პროგრამა შედგება მთავარი მომხსენებლებისა და მიღებული ნაშრომების ავტორთა პრეზენტაციებისაგან. კონფერენციის თემატიკა განისაზღვრება (თუმცა არ შემოიფარგლება) გაეროს მდგრადი განვითარების (SDG 2024) შემდეგი მიზნებით:

 

 1. ეკონომიკური მდგრადობა:

 

ფინანსური მდგრადობა, მცირე და საშუალო ბიზნეს საწარმოები (SME), მიკროფინანსები, მზარდი ეკონომიკის ქვეყნები, საერთაშორსო ვაჭრობა და სხვ.

 

 1. გარემოს მდგრადობა:

 

წყლისა და ნიადაგის კონსერვაცია, გლობალური გარემოს ცვლილება და ეკოსისტემების მენეჯმენტი, კატასტროფების რისკის შემცირება, განახლებადი ენერგიები, რესურსების მენეჯმენტი, სიცოცხლის ციკლის ანალიზი, სუფთა ტექნოლოგიები, მდგრადი ქალაქები, სურსათისა და გარემოს შესახებ კანონმდებლობა, სამართალი და სხვ.

 

 1. სოციო-კულტურული მდგრადობა:

 

მდგრადი ურბანიზმი, განათლება, მმართველობის მდგრადობა, ადამიანური განვითარება, ფსიქოლოგია, სოციოლოგია, ტურიზმი როგორც განვითარების ინსტრუმენტი, ტურიზმის მენეჯმენტი, ხელოვნება, არქიტექტურა და კულტურა, კულტურული მემკვიდრეობის ტურიზმი, ჯანმრთელობისა და კეთილდღეობის ტურიზმი, სამედიცინო ტურიზმი და სხვ.

 

კონფერენციის მიზანი:

 

 • მდგრადი განვითარების მიზნებიდან გამომდინარე, ინტერდისციპლინური და ინტერკულტურული კვლევების ხელშეწყობა და წახალისება;
 • სამეცნიერო საზოგადოებისთვის სიახლეების წარდგენა;
 • სხვადასხვა თაობის მეცნიერთა შორის კომუნიკაციის გაღრმავება და მხარდაჭერა;
 • ახალგაზრდა მეცნიერთა როლის გამოკვეთა;
 • ქართველ და უცხოელ მეცნიერებს შორის მჭიდრო სამეცნიერო კავშირების სტიმულირება;

 

ძირითადი მოთხოვნები:

 

 • კონფერენციაში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ როგორც აკადემიური ხარისხის მქონე პირებს, ისე დოქტორანტებს;
 • საკონფერენციო თემა უნდა შეიცავდეს მეცნიერულ სიახლეს და არ უნდა იყოს გამოქვეყნებული ან წაკითხული სხვა რომელიმე სამეცნიერო ღონისძიებაზე;
 • აბსტრაქტის მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს 250 სიტყვას.

 

რეგისტრაცია:

 

კონფერენციაში მონაწილეობა უფასოა.

იხილეთ ნაშრომის შედგენისა და გაფორმების წესი .

 

სააპლიკაციო ფორმა - მსმენელებისთვის

სააპლიკაციო ფორმა - მომხსენებლებისთვის

 

 • კონფერენციაში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ როგორც აკადემიური ხარისხის
  მქონე პირებს, ისე დოქტორანტებს;
 • საკონფერენციო თემა უნდა შეიცავდეს მეცნიერულ სიახლეს და არ უნდა იყოს
  გამოქვეყნებული ან წაკითხული სხვა რომელიმე სამეცნიერო ღონისძიებაზე;
 • აბსტრაქტის მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს 250 სიტყვას.
 • კონფერენციის ოფიციალური სამუშაო ენებია ინგლისური და ქართული.
 • წარმოდგენილი აბსტრაქტი უნდა იყოს შესრულებული ინგლისურ ან ქართულ
  ენაზე.
 • აბსტრაქტები განსახილველად გადაეცემა კონფერენციის სარეცენზიო კომისიას.
  კონფერენციის მასალები დაიბეჭდება კრებულში.

 

შესაბამისი განხილვის შემდეგ, ყველა მიღებული და კონფერენციაზე მოხსენების სახით წარმოდგენილი ნაშრომი გამოქვეყნდება საერთაშორისო კონფერენციის კრებულში, რომელსაც მინიჭებული აქვს ISSN ნომერი.

 

მნიშვნელოვანი თარიღები:

 

 • აბსტრაქტის წარდგენის ბოლო ვადა: 2024 წლის 23 ივნისი;
 • აბსტრაქტის შერჩევის თაობაზე ავტორებისთვის შეტყობინების გაგზავნა: თანმიმდევრობით, არაუგვიანეს 2024 წლის 15 ივლისისა;
 • სრული ნაშრომის ჩაბარება: 2024 წლის 1 სექტემბერი;
 • კონფერენციის ჩატარების თარიღი: 2024 წლის 3-4 ოქტომბერი.

 

საკონტაქტო ინფორმაცია:

 

კონფერენციის ჩატარების ადგილი: თბილისი, საქართველო

კავკასიის უნივერსიტეტი;

მისამართი: პაატა სააკაძის #1

ტელ: (+995 32) 237 77 77

ელ.ფოსტაresearch@cu.edu.ge