როგორ ჩავაბაროთ

 • შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ვებგვერდზე naec.ge უნდა დააფიქსიროთ თქვენი არჩევანი საერთო სამაგისტრო გამოცდებისათვის რეგისტრაციის დადგენილ ვადებში
 • წინასწარ უნდა განსაზვროთ რა მიმართულებით გსურთ სწავლის გაგრძელება და შესაბამისად უდნა აირჩიოთ სამაგისტრო ტესტის ტიპი 
 • წარმატებით უნდა გაიაროთ საერთო სამაგისტრო გამოცდა
 • კავკასიის უნივერსიტეტში სწავლის გაგრძელების სურვილის შემთხვევაში უნივერსიტეტის მიერ დადგენილ ვადაში შესაბამისი სკოლის (ფაკულტეტის) მიმღებ კომისიას უნდა წარუდგინოთ შემდეგი საბუთები:
  • ბაკალავრის დიპლომის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი
  • სამხედრო მიწერილობის ასლი (ვაჟებისთვის)
  • პირადობის მოწმობის 2 ასლი
  • 2 ფოტო–სურათი 3x4 (СD-ზე ჩაწერილი ელექტრონული ვერსიაც)
  • შესაძლოა მიმღები კომისიის მოთხოვნით დაემატოს სხვა საბუთებიც
  • იმ შემთხვევაში, თუ უცხოეთში გაქვთ მიღებული ბაკალავრის დიპლომი, ქართულად თარგმნასა და ნოტარიულად დამოწმებასთან ერთად, საჭირო იქნება დიპლომის ნამდვილობის დასკვნაც, რომლის მიღება შეგეძლებათ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში (www.eqe.ge)
 • საბუთების წარმოდგენის შემდეგ წარმატებით უნდა გაიაროთ სკოლის მიმღები კომისიის მიერ დანიშნული გასაუბრება ან ტესტირება.
 • საგნებზე რეგისტრაციისა და სხვა საჭირო პროცედურების შესახებ გაგაცნობთ თქვენი პროგრამის აკადემიური მენეჯერი;
 • უნდა გამოცხადდეთ უნივერსიტეტის მიერ გამოცხადებულ სწავლის დაწყების დღეს.