მრგვალი მაგიდა თემაზე "სამართლისა და იუსტიციის რეფორმის მხარდაჭერა სამხრეთ კავკასიაში”

7 აპრილი 2010
ექსპერტებმა განიხილეს საუნივერსიტეტო იურიდიული განათლების საკითხები: რამდენად ორიენტირებულია იურიდიული სასწავლო კურსები იურიდიული პრაქტიკის საკითხებზე? როგორ ხდება ხარისხის სტანდარტის უზრუნველყოფა? რა ზეგავლენას ახდენს მასზე ევროპული ჰარმონიზაციის პროცესები? რა გამოცდილება გააჩნიათ სამხრეთ კავკასიისა და ევროპის სახელმწიფოებს? რა სახის შემდგომი რეფორმებია გასატარებელი ამ კუთხით?
გადაწყდა უახლოეს მომავალში ჩატარდეს სამხრეთ კავკასიის იურიდიული ფაკულტეტების ყრილობა. მრგვალი მაგიდის მუშაობაში მონაწილეობა მიიღო კავკასიის სამართლის სკოლის დეკანმა ზაზა მარუაშვილმა.