სამართლის სამაგისტრო ნაშრომების დაცვა

11 იანვარი

2010 წლის 16-17 ივლისს, კავკასიის უნივერსიტეტში ჩატარდა სამართლის სამაგისტრო ნაშრომების დაცვა განხილული იყო შემდეგი თემები:

მაგისტრანტი ირაკლი საყვარელიძე - ,,სასაქონლო ნიშნების ფარდობითობა ინტელექტუალური საკუთრების სამართლის სხვა ობიექტებთან" (თემის ხელმძღვანელი - ნიკოლოზ გოგილიძე);
მაგისტრანტი ეკა შუბითიძე - ,,საერთაშორისო იურიდიული ორმაგი დაბეგვრის წარმოშობის მიზეზები და თავიდან აცილების საშუალებები" (თემის ხელმძღვანელი - ზვიად როგავა);
მაგისტრანტი ზურაბ კაკაბაძე - ,,უცხოური ინვესტიციების სამართლებრივი რეგულირების ძირითადი კონცეპტუალური პრობლემები" (თემის ხელმძღვანელი - გიორგი ლორია);
მაგისტრანტი ქეთევან ხუროძე - "დოკუმენტალური აკრედიტივის სამართლებრივი რეგულირება" (თემის ხელმძღვანელი - თამარ გოგოლაშვილი).
საკვალიფიკაციო კომისიის გადაწყვეტილებით მხოლოდ სამი სტუდენტის საკითხს განიხილავს სამართლის სკოლის საბჭო მაგისტრის აკადემიური ხარისხის მინიჭების შესახებ.