კავკასიის სამართლის სკოლის სამეცნიერო საზოგადოების საბჭოს პირველი სხდომა

16 მარტი 2010

თავმჯდომარემ, ნინო ნიკოლაიშვილმა, საბჭოს წესდება და ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმა მიმოიხილა. საბჭოს სრულმა შემადგენლობამ დაამტკიცა წესდება.
უახლოესი მომავალისათვის დაიგეგმა ელექტრონული ჟურნალის გამოცემა, სემინარების მოწყობა. კავკასიის სამართლის სკოლის სტუდენტები მონაწილეობას მიიღებენ სხვადასხვა კონფერენციებში და მათი თემები სამეცნიერო ჟურნალებში გამოქვეყნდება.