მიღების წესები

  • საჯარო მმართველობის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის უფლება აქვს სრული ზოგადი განათლების მქონე პირს. 
  • საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე მიღების წინაპირობაა ერთიანი ეროვნული გამოცდები.
  • ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩატარებას უზრუნველყოფს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – გამოცდების ეროვნული ცენტრი. უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩარიცხვის ზოგადი წესიდან გამონაკლისი დაიშვება მხოლოდ კანონით დადგენილ შემთხვევაში.ეროვნულ გამოცდებზე უცხო ენად ინგლისური ენის ჩაბარება.

 

 

სწავლების საფასური: საქართველოს მოქალაქეებისათვის წელიწადში 5, 900 ლარი.

 

ფინანსური შეღავათები სტუდენტებისათვის: უნივერსიტეტში სცავლის პროცესში უნივერსიტეტის შიდა რეგულაციების საფუძველზე გამოვლინდებიან პირველი, მეორე და მესამე ეტაპის რეიტინგული სტუდენტები და რეიტინგში პირველ სამ ადგილას მყოფი სტუდენტი (ყოველ ეტაპზე) შესაბამისად ისარგებლებს 100%, 50% და 30 % ფინანსური შეღავათით.