მიღების წესები

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის უფლება აქვს სრული ზოგადი განათლების მქონე საქართველოს მოქალაქეს, ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე.  უცხო ენად ბარდება მხოლოდ ინგლისური ენა.

 

ერთიანი ეროვნული გამოცდების გარეშე, საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე სტუდენტთა მიღება/ჩარიცხვა ხორციელდება მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

 

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე უცხო ქვეყნის მოქალაქეების და მობილობის წესით ჩარიცხვა შესაძლებელია საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

 

ჩასაბარებელი საგნები:

 
ქართული ენა და ლიტერატურა;
უცხო ენა (ინგლისური);
სავალდებულო საგნებიდან (ისტორია, ბიოლოგია,მათემატიკა).